Klimaatneutraal 
verzending 
10 jaar garantie
op matraskern
Matras 30
nachten proefslaap
Toggle Nav
Cart

Weltbett

AVV

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

§1 Geldigheid tegenover ondernemers en begripsdefinities

(1) De hiernavolgende Algemene Verkoopvoorwaarden gelden voor alle leveringen tussen ons en een consument in de op het tijdstip van de bestelling geldende versie.

Consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling uitvoert voor doeleinden die overwegend noch bij zijn/haar commerciële noch bij zijn/haar zelfstandige beroepsactiviteit ingedeeld kunnen worden (§ 13 Duits Burgerlijk Wetboek).

§2 Totstandkoming van een contract, opslag van de contracttekst

(1) De volgende bepalingen betreffende de afsluiting van een contract gelden voor via onze webshop https://www.weltbett.de geplaatste bestellingen.

(2) In geval van afsluiting van een contract komt het contract met

Weltbett GmbH
Boschstr. 16
D-24568 Kaltenkirchen
registratienummer B 20781
kantoor van inschrijving AG Kiel

tot stand.


(3) De presentatie van de artikelen in onze webshop vormt geen juridisch bindend contractaanbod van onze kant, maar vormt tegenover de consument slechts een vrijblijvende uitnodiging om artikelen te bestellen. Met de bestelling van de gewenste artikelen geeft de consument een voor hem bindend aanbod tot sluiting van een koopovereenkomst af.


(4) Bij ontvangst van een bestelling in onze webshop gelden volgende bepalingen: de consument geeft een bindend contractaanbod af doordat hij/zij de in onze webshop voorziene bestelprocedure succesvol doorloopt.

De bestelling wordt in volgende stappen geplaatst:

1) Selectie van de gewenste artikelen
2) Bevestigen door het aanklikken van de knop "Bestellen"
3) Controle van de gegevens in het winkelmandje
4) Indrukken van de knop „Check-out“ resp. "(naar de) kassa"
5) Invoer van het bestel- en verzendadres, selectie van de verzendoptie en bevestiging van de betalingswijze
6) Nogmaals controle resp. correctie van de telkens ingevoerde gegevens.
7) Bindende plaatsing van de bestelling door het aanklikken van de knop "submit"

De consument kan vóór de bindende plaatsing van de bestelling door het indrukken van de in de door hem/haar gebruikte internetbrowser terug te vinden "Terug"-toets na controle van zijn/haar gegevens weer op de website, op welke de gegevens van de klant geregistreerd worden, geraken en invoervelden corrigeren resp. door het sluiten van de internetbrowser het bestelproces voortijdig beëindigen. Wij bevestigen de ontvangst van de bestelling onmiddellijk door een automatisch gegenereerde e-mail ("orderbevestiging"). Daarmee gaan wij op jouw aanbod in.


(5) Opslag van de contracttekst bij via onze webshop geplaatste bestellingen: wij slaan de contracttekst op en zenden jou de bestelgegevens en onze AVV per e-mail toe. De AVV kan je te allen tijde ook op http://www.weltbett.de/agb inkijken. Jouw vroegere bestellingen vind je in ons klantdomein op My Account --> Orders.

(6) Je kunt te allen tijde inzage in de door Weltbett over jou opgeslagen gegevens verlangen en over jouw gegevens beschikken; de precieze bepalingen in dit verband vind je in onze Richtlijnen betreffende het privacybeleid op deze pagina. De richtlijn “Privacybeleid” vormt een bestanddeel van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

§3 Prijzen, verzendkosten, betaling, opeisbaarheid

(1) De aangegeven prijzen zijn inclusief de wettelijk voorgeschreven btw en overige prijsbestanddelen. Daarbij komen eventuele verzendkosten.

(2) Weltbett heeft op deze website componenten van de firma Novalnet AG geïntegreerd. De firma Novalnet AG is een Full Payment Service Provider die o.a. de afwikkeling van betalingen voor haar rekening neemt.
Selecteert de betrokken persoon tijdens het bestelproces in de webshop een betalingswijze, dan worden er geautomatiseerd gegevens over de betrokken persoon aan de firma Novalnet AG overgemaakt. Met de selectie van een betalingsoptie stemt de betrokken persoon met deze voor de afwikkeling van de betaling plaats te vinden overmaking van persoonsgegevens in.
Bij de aan Novalnet overgemaakte persoonsgegevens gaat het in principe om voornaam, achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer en ook om andere gegevens die voor de afwikkeling van een betaling noodzakelijk zijn. Voor de afwikkeling van de koopovereenkomst noodzakelijk zijn ook persoonsgegevens die met de betreffende bestelling verband houden. In het bijzonder kan het tot een wederzijdse uitwisseling van betalingsinformatie, zoals bankrelatie, kaartnummer, geldigheidsdatum en CVC-code, gegevens over artikelen en diensten en prijzen komen.
De overmaking van de gegevens beoogt in het bijzonder de identiteitscontrole, de betalingsadministratie en de fraudepreventie. De voor de verwerking verantwoordelijke zal aan de firma Novalnet AG persoonsgegevens in het bijzonder overmaken als er van een gerechtvaardigd belang bij de overmaking sprake is. De tussen de firma Novalnet AG en de voor de verwerking verantwoordelijke uitgewisselde persoonsgegevens worden eventueel door de firma Novalnet AG aan kredietregistratiebureaus overgemaakt. Deze overmaking streeft de identiteits- en solvabiliteitscontrole na.
De firma Novalnet AG geeft de persoonsgegevens ook aan dienstenleveranciers of onderaannemers door, voor zover dit voor de nakoming van de contractuele verplichtingen noodzakelijk is of voor zover de gegevens verwerkt dienen te worden.
De betrokken persoon heeft de mogelijkheid om de toestemming voor de omgang met persoonsgegevens te allen tijde tegenover de firma Novalnet AG te herroepen. Een herroeping heeft geen invloed op persoonsgegevens die voor de (contractueel overeengekomen) afwikkeling van een betaling absoluut verwerkt, gebruikt of overgemaakt moeten worden.
Gegevensverzameling en verwerking bij betalingen via InfinitePay "Aankoop op factuur" of "Aankoop via SEPA-incasso"
Bij betaling door middel van de betalingsmethoden InfinitePay „Aankoop op factuur” of „Aankoop via SEPA-incasso“ wordt de vordering van de koopprijs aan de firma Financial Management Solutions GmbH (onder de merknaam InfinitePay), Haifa-Allee 28, D-55128 Mainz (onderstaand „InfinitePay“ genaamd) afgestaan en de voor de afwikkeling van de betaling noodzakelijke gegevens worden daarbij aan InfinitePay overgemaakt. De gegevensoverdracht dient o.a. voor het doel dat de firma InfinitePay voor de afwikkeling van uw aankoop met de door jou gewenste betalingswijze een identiteits- en solvabiliteitscontrole kan uitvoeren. De verwerking vindt plaats op grond van art. 6 lid 1 letter f AVG op basis van het gerechtvaardigde belang bij een aanbod van verschillende betalingsmethoden en het gerechtvaardigde belang bij de bescherming tegen wanbetaling. Om redenen die met jouw specifieke situatie te maken hebben, heb je het recht om te allen tijde tegen deze op art. 6 lid 1 letter f AVG gebaseerde verwerking van de jou betreffende persoonsgegevens door een mededeling aan ons bezwaar te maken. De privacyverklaring van InfinitePay vind je hier:
https://www.infinitepay.de/datenschutzhinweise
Indien je informatie over het gebruik van de u betreffende persoonsgegevens wenst te krijgen, kan jij je te allen tijde tot datenschutz@fms-mainz.de richten. De beschikbaarstelling van de gegevens is voor de afsluiting van het contract met de door jougewenste betalingswijze noodzakelijk. Een niet-beschikbaarstelling heeft tot gevolg dat het contract niet meer met de door jou gewenste betalingsmethode afgesloten kan worden.
(3) In onze shop staan jou in principe de volgende betalingsmethoden van PayPal Plus ter beschikking:
In het kader van de betalingsdienst PayPal Plus bieden wij jou verschillende betalingsmethoden zoals PayPal Services aan. Je wordt op de website van de online-provider PayPal doorverwezen. Daar kan je jouw betalingsgegevens vermelden, het gebruik van jouw gegevens door PayPal en de betalingsopdracht aan PayPal bevestigen.
Als je de betalingswijze PayPal gekozen hebt, moet je, om het factuurbedrag te kunnen betalen, daar geregistreerd zijn resp. jezelf eerst registreren en je met jouw toegangsgegevens legitimeren. De betalingstransactie wordt door PayPal meteen na bevestiging van de betalingsopdracht automatisch uitgevoerd. Bijkomende aanwijzingen krijg je tijdens het bestelproces.
Als je de betalingswijze “Creditcard” gekozen hebt, moet je, om het factuurbedrag te kunnen betalen, bij PayPal niet geregistreerd zijn. De betalingstransactie wordt onmiddellijk na bevestiging van de betalingsopdracht en na jouw legitimatie als rechtmatig rekeninghouder door de jouw creditcard uitreikende onderneming op verzoek van PayPal uitgevoerd en jouw kaart gedebiteerd. Bijkomende aanwijzingen krijg je tijdens het bestelproces.
Als je de betalingswijze “Automatische incasso” gekozen hebt, moet je, om het factuurbedrag te kunnen betalen, bij PayPal niet geregistreerd zijn. Met een bevestiging van de betalingsopdracht geef je PayPal een volmacht voor de automatische incasso. Over de datum van de debitering van de bankrekening word je door PayPal geïnformeerd (zogenaamde “Prenotification”). Bij indiening van de volmacht voor een automatische incasso direct na bevestiging van de betalingsopdracht roept PayPal haar bank op, met de betalingstransactie van start te gaan. De betalingstransactie wordt uitgevoerd en jouw bankrekening gedebiteerd. Bijkomende aanwijzingen krijg je tijdens het bestelproces.
Als je de betalingswijze “Factuur” gekozen hebt, moet je, om het factuurbedrag te kunnen betalen, bij PayPal niet geregistreerd zijn. Na een plaatsgevonden adres- en solvabiliteitscontrole en de plaatsing van de bestelling staan wij onze vordering aan PayPal af. Je kunt in dit geval alleen aan PayPal met bevrijdende kwijting betalen. Voor de afwikkeling van de betaling via PayPal gelden – aanvullend op onze AVV – de AVV en de privacyverklaring van PayPal. Bijkomende informatie en de volledige AVV van PayPal over de aankoop op factuur vind je hier: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms?locale.x=de_DE.

§4 Levering

(1) Voor zover wij dit in de productbeschrijving niet duidelijk anders aangegeven hebben, zijn alle door ons aangeboden artikelen onmiddellijk klaar voor verzending. De levering vindt hier uiterlijk binnen 14 werkdagen plaats. Daarbij begint de termijn voor de levering op de dag na afsluiting van het contract. Valt het einde van de termijn op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag op de plaats van levering, dan eindigt de termijn op de volgende werkdag.


(2) Het risico voor toevallig verlies en toevallige beschadiging van het verkochte artikel gaat pas bij de overdracht van het artikel aan de koper aan deze laatste over. De koper heeft in dit geval het recht op herstel/reparatie of kan zich in het kader van het herroepingsrecht (§ 6) uit het contract terugtrekken

§5 Eigendomsvoorbehoud

Wij blijven de eigenaar van het/de artikel(en) tot wanneer de volledige betaling van de koopprijs verricht wordt.

§6 Herroepingsrecht van de klant als consument:

Herroepingsrecht voor consumenten

Consumenten hebben een herroepingsrecht, waarbij consument elke natuurlijke persoon is die een rechtshandeling uitvoert voor doeleinden die overwegend noch bij zijn/haar commerciële noch bij zijn/haar zelfstandige beroepsactiviteit ingedeeld kunnen worden: 

Informatie over het herroepingsrecht

Herroepingsrecht

Je hebt het recht, binnen veertien dagen zonder vermelding van redenen dit contract te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag, waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de artikelen in ontvangst genomen hebt/heeft. Voor de voordeligste maximaal 2 matrassen van jouw aankoop geldt voor particulieren een uitgebreide herroepingstermijn van 111 dagen, te rekenen vanaf de dag, waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de artikelen in ontvangst genomen hebt/heeft.

Om jouw herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons

Weltbett GmbH
Boschstr. 16
D-24568 Kaltenkirchen
Telefax +49-4191-997755

door middel van een duidelijke verklaring (bv. een per post verzonden brief, fax of e-mail) over jouw beslissing, dit contract te herroepen, informeren. Je kunt daarvoor het bijgevoegde, tot voorbeeld strekkende maar niet voorgeschreven herroepingsformulier gebruiken.

Gevolgen van de herroeping

Als je dit contract herroept, dienen wij jou alle bedragen die wij van jou ontvangen hebben, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten die voortvloeien uit het feit dat je een andere leveringsmethode gekozen hebt dan de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen, te rekenen vanaf de dag, waarop de melding van de herroeping van dit contract bij ons binnengekomen is, terug te betalen. Voor deze terugbetaling maken wij gebruik van hetzelfde betaalmiddel dat je bij de oorspronkelijke transactie benut hebt, tenzij er met jou iets anders overeengekomen werd; in geen geval wordt deze terugbetaling tegenover jou in rekening gebracht.

Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de producten terug hebben ontvangen of totdat je er het bewijs van geleverd hebt dat je de producten teruggezonden hebt en dit al naargelang, welk het vroegere tijdstip is.

Je dient de producten onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, te rekenen vanaf de dag, waarop je ons van de herroeping van dit contract op de hoogte brengt, aan ons terug te zenden of aan ons te overhandigen. De termijn wordt geacht, in acht te zijn genomen als je de producten vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

Jij draagt de directe kosten van de terugzending van de artikelen indien dit niet expliciet anders aangegeven is.

Einde van de informatie over het herroepingsrecht

§7 Herroepingsformulier

Tot voorbeeld strekkend herroepingsformulier

(Als je het contract wilt herroepen, vul je dit formulier in en zend je het terug.)

Aan :
Weltbett GmbH
Boschstr. 16
D-24568 Kaltenkirchen
Registratienummer B 20781
Kantoor van inschrijving AG Kiel
E-Mail info (at) weltbett.de


Hierbij herroep(en) ik//wij (*) het door mij/ons (*) afgesloten contract betreffende de aankoop van de volgende producten (*)/de levering van de volgende dienst (*)

_____________________________________________________

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

__________________

Naam van de consument(en)

_____________________________________________________

Adres van de consument(en)

_____________________________________________________

Handtekening van de consument(en) (alleen bij mededeling op papier)

__________________

Datum

__________________

(*) Schrappen wat niet van toepassing is.

§8 Garantie

De wettelijke garantiebepalingen zijn van toepassing.

§9 Garantie

De WELTBETT® matras is van een uitstekende kwaliteit en daarom biedt WELTBETT® jou 10 jaar garantie op de matraskern en 2 jaar garantie op de hoes. Op deze garantie is Duits recht van toepassing. Het geldigheidsgebied van de garantie is beperkt tot Duitsland. De wettelijke garantie van een dealer blijft onverminderd van kracht. De garantieperiode begint vanaf de datum van levering, gelieve een aankoopbewijs (bv. de orderbevestiging of de bijgevoegde factuur) bij te houden om op de garantie aanspraak te kunnen maken).
Wat is door de garantie niet gedekt?
Uitgesloten van de garantie zijn gebreken die veroorzaakt worden door oneigenlijk gebruik, bv. sneden, scheuren, inkepingen, krassen en vervuiling, door de klant na levering. Begeleidende – en gevolgschade zijn evenmin gedekt, zo bv. schade ten gevolge van een onjuiste montage, een foutieve hantering of een onvakkundig onderhoud. Ook ritssluitingen en draaggrepen zijn door de garantie niet gedekt. De garantie geldt alleen voor privégebruik en in geschikte normale woonruimtes en geldt dus niet als producten in de open lucht of in een vochtige omgeving gebruikt worden. Schimmelvorming is uitgesloten van de garantie. Een reparatie of de vervanging van een product dat het voorwerp van een klacht is, verlengt de garantieperiode niet en vormt geen aanleiding voor een nieuw contract dat een nieuwe garantieperiode geldig maakt.
Hoe kan ik aanspraak maken op de garantie?
Gelieve ons aan info@weltbett.de in alle gevallen van garantie gewoon een e-mail te schrijven en idealiter foto’s van het gebrek toe te voegen. Wij organiseren dan onder voorbehoud de gratis afhaling van de producten, beoordelen het afgekeurde product en beslissen, of er sprake is van een recht op garantie. Als de garantieclaim gerechtvaardigd is, zullen wij het defecte product naar eigen goeddunken ofwel repareren ofwel vervangen. Indien het product niet meer bestaat, bieden wij een vergelijkbaar vervangend product aan. In dit geval nemen wij de kosten voor het transport, de reparatie en de terugzending voor onze rekening. Er bestaat geen aanspraak op schadevergoeding op grond van deze garantie, eventuele wettelijke aanspraken op schadevergoeding blijven onverminderd van kracht. Indien het gereclameerde product niet onder de garantie valt en met de nodige zorgvuldigheid vast te stellen is dat er van een garantie geen sprake is, brengen wij per traject 119,- euro incl. btw in rekening. Onafhankelijk daarvan heb je nog steeds het recht, te bewijzen dat de effectieve transport- en taxatiekosten lager zijn.

§10 Overeengekomen taal

Als overeengekomen taal staat uitsluitend Duits ter beschikking.

§11 Klantenservice

Onze klantenservice voor vragen, reclamaties en klachten staat jou op werkdagen van 9.30 uur tot 13.00 uur als volgt

telefoon: +49 - 4191 - 990 3 990
telefax: +49-4191-9977-55
e-mail: info (at) weltbett.de

ter beschikking.

§12 Geschillenbeslechting

De firma Weltbett GmbH is niet bereid of verplicht, aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een consumentenbemiddelingsorgaan deel te nemen.Stand van deze Algemene Verkoopvoorwaarden: september 2020